آیا افرادی که دارای کفایت از آموزش سربازی(برگه آموزش تکمیلی بسیج) هستند نیاز به گذراندن دوره آموزش سربازی دارند؟

در صورتی که پذیرش از سپاه داشته و یا اینکه محل آموزش سربازی آنها پادگان‌های سپاه باشد پس از حضور در محل آموزش بعد از سیر مراحل اداری(معمولا یک هفته) به سازمان های پذیرنده معرفی می‌شوند.

چند روز بعد از پست دفترچه در پلیس +10 برگه اعزام به خدمت(برگه سبز) صادر و آماده تحویل است؟

معمولا سه روز بعد از پست دفترچه؛ برگه سبز شما آماده است و منتظر دریافت آن از طریق پست نباشید و با مراجعه به پلیس +10 تقاضای دریافت پرینت برگه اعزام(برگه سبز) نمایید.

محل آموزشی خدمت چند روز قبل از اعزام مشخص می‌شود؟

معمولا 10 روز قبلا از اعزام به خدمت.

تاریخ اعزام فارغ التحصیلان دانشگاه چگونه است؟

فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها در اول ماه های زوج به خدمت اعزام می‌شوند