رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص دو تغییر مهم در طرح جریمه غیبت سربازی در سال ۹۷ سخن گفت.

منتشرشده در عمومی

جانشین منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح اخبار جدیدی برای متقضایان پرداخت جریمه غیبت سربازی دارد

منتشرشده در عمومی