لیست سازمان ها و مراکز ارائه دهنده پروژه کسر خدمت به تفکیک رشته تحصیلی به همت کارشناسان پایگاه اطلاع رسانی افسر نیوز آماده شده است در این فایل علاوه بر لیست سازمان های ارائه دهنده پروژه کسری خدمت سربازی به انضمام آدرس و شماره تماس(65 عنوان)؛ لیست مراکز ارائه دهنده پروژه کسر خدمت سربازی به تفکیک رشته های تحصیلی ارائه شده است.