آيا با ارائه مقاله ( به جاي پژوهش) مي‌توان از مزاياي كسر خدمت برخوردار شد؟

بستگی به نظر سازمان پذیرنده دارد.

سازمان‌ها براي انجام طرحهاي تحقيقاتي کسر خدمت سربازی مصوب چه حمايت‌هايي را در اختيار متقاضي قرار مي‌دهد؟

حسب نياز منابع، ابزار، آزمايشگاه،بودجه در اختيار گذاشته مي‌شود.

آيا پروژه کسر خدمت را بعد از پايان بايد دفاع شود؟

پروژه‌ها عمدتاً نزد ارزياب (استاد ناظر) سازمان دفاع مي‌شوند و در مرحله دوم فرد بایستی در بنیاد ملی نخبگان نیروهای مسلح از طرح خود دفاع نماید.

آيا افرادی که پروژه پژوهشی کسر خدمت سربازی دریافت نموده اند ملزم به ارائه مقاله علمی هستند؟

خیر؛ ولی ارائه مقاله علمی باعث افزایش میزان کسری خدمت.

آيا محقق مي‌تواند از پژوهش انجام شده در قالب مقاله استفاده كند؟

انجام پروژه متعلق به سازمان است. هر نوع بهره‌برداري ديگري منوط به اجازه سازمان است.

پروژه‌ها بايد انفرادي باشد يا مي‌تواند توسط چند نفر به صورت مشترك انجام شود ( در اين صورت نحوه محاسبه كسر خدمت براي هر يك از افراد چگونه خواهد بود)؟

پروژه مي‌تواند توسط چند نفر حسب نياز انجام گيرد، در اينگونه موارد پروژه تقسيم بندي شده و هر قسمت به فردي واگذار مي‌گردد، ارزش كار هر فرد برابر با كاري كه روي قسمت مربوط به خود انجام داده است تعيين مي‌شود.

آيا در زمان انجام پروژه کسر خدمت سربازی نياز به حضور مستمر متقاضي در سازمان مي‌باشد؟

نيازي به حضور مستمر نيست، ولي مدت زمان مراجعه براي رفع احتياجات انجام پروژه متناسب با نوع آن و نظر كارفرما تعيين مي‌شود.

از زمان پايان طرح تحقيقاتي توسط متقاضي تا زمان اعطاي گواهي نامه كسري خدمت چه مدت زمان طول مي‌كشد؟

صرفاً يك كار اداري است و طبيعتاً نبايد مدت زمان طولاني طول بكشد ( برآورد 7 تا 10 روز)

آيا متقاضي مي‌تواند بيش از يك طرح تحقيقاتي را به انجام برساند و از مزاياي كسر خدمت استفاده كند؟

همزمان نمي‌تواند چند پروژه را انجام دهد ولي بعد از اتمام پروژه مي‌تواند پروژه ديگري تا سقف دو پروژه دريافت و از مزاياي آن برخوردار شود.

حداقل و حداكثر مدت كسر خدمت كه به ازاي انجام طرح تحقيقاتي تعلق مي‌گيرد چند ماه مي‌باشد و بر چه اساسي محاسبه مي‌گردد؟

بر حسب ارزش انجام كار از 3 تا 18 ماه به هر مورد پروژه كسر خدمت تعلق مي‌گيرد.

آيا متقاضي مي‌تواند خودش پروژه‌اي را پيشنهاد دهد؟

مي‌تواند پيشنهاد دهد، ليكن پذيرش يا رد پروژه در اختيار سازمان‌ها است.

آيا انجام پايان نامه مشمول اين طرح مي‌شود؟

بله، بستگی به نظر سازمان‌ها دارد.

آيا مي‌توان از عنوان پروژه‌ها مطلع شد؟

بله، موضوعات با توافق با افراد انتخاب می‌شود.

آيا مي‌توان از عنوان پروژه‌ها مطلع شد؟

بله، موضوعات با توافق با افراد انتخاب می‌شود.

فرآيند تصويب طرح پژوهشي کسر خدمت چگونه است؟

طرح با توان سنجي و توافق سازمان واگذار مي‌گردد و در پايان، كار انجام شده توسط كارفرما تاًييد و ارزيابي شده و براي سير مراحل كسر خدمت به مركز نخبگان نیروهای مسلح ارسال مي‌گردد.