آيا كسانيكه امريه گرفته‌اند مي‌توانند از اين ظرفيت استفاده كنند؟

به شرط موافقت سازمان امريه دهنده و ارائه رضايتنامه كتبي از آن سازمان، مي‌توانند پروژه کسر خدمت دریافت نمایند.

آيا امكان استمرار همكاري با سازمان‌ها بعد از پايان طرح و گرفتن كسر خدمت وجود دارد؟

قانونی در این زمینه وجود ندارد ولی در موارديكه توان علمي، پژوهشي فرد مورد نياز سازمان باشد، به نظر می‌رسد بستر استخدام برای پژوهشگران فراهم می‌شود.

اگر متقاضي ضمن انجام پروژه فارغ التحصيل و مشمول شود، آيا مي‌تواند از مزاياي كسر خدمت در ادامه خدمت استفاده كند؟

بلي، همچنانكه در سؤالات قبل اشاره شد، ضمن خدمت هم مي‌تواند در اين طرح شركت كند.

اگر پروژه‌اي به هر دليل امكان ادامه نداشته باشد، وضعيت كسر خدمت چه شرايطي دارد؟

اگر فرد به علت عدم توان اجراي پروژه كار را رها كند، امتيازي به وي تعلق نمي‌گيرد، ولي اگر ارتباطي با فرد نداشته باشد و توسط سازمان قطع همكاري گردد، به اندازه‌اي كه كار صورت گرفته است ارزش گذاري و مجري از آن بهره مند خواهد شد.

آيا همكاري با سازمان‌ها در پروژه کسر خدمت مانع خروج متقاضي از كشور مي‌شود؟

خير، در مواردي به عنوان امتياز تسهيل كننده هم هست.

آيا داوطلبيني كه در حال حاضر مشغول خدمت هستند مي‌توانند از اين ظرفيت استفاده كنند؟

بلي، ليكن مدت خدمت سربازي باقي مانده به اندازه زمان انجام پروژه و بهره برداري از امتياز آن باید باشد.

آيا با ارائه مقاله ( به جاي پژوهش) مي‌توان از مزاياي كسر خدمت برخوردار شد؟

بستگی به نظر سازمان پذیرنده دارد.

سازمان‌ها براي انجام طرحهاي تحقيقاتي کسر خدمت سربازی مصوب چه حمايت‌هايي را در اختيار متقاضي قرار مي‌دهد؟

حسب نياز منابع، ابزار، آزمايشگاه،بودجه در اختيار گذاشته مي‌شود.

آيا پروژه کسر خدمت را بعد از پايان بايد دفاع شود؟

پروژه‌ها عمدتاً نزد ارزياب (استاد ناظر) سازمان دفاع مي‌شوند و در مرحله دوم فرد بایستی در بنیاد ملی نخبگان نیروهای مسلح از طرح خود دفاع نماید.

آيا افرادی که پروژه پژوهشی کسر خدمت سربازی دریافت نموده اند ملزم به ارائه مقاله علمی هستند؟

خیر؛ ولی ارائه مقاله علمی باعث افزایش میزان کسری خدمت.

آيا محقق مي‌تواند از پژوهش انجام شده در قالب مقاله استفاده كند؟

انجام پروژه متعلق به سازمان است. هر نوع بهره‌برداري ديگري منوط به اجازه سازمان است.

پروژه‌ها بايد انفرادي باشد يا مي‌تواند توسط چند نفر به صورت مشترك انجام شود ( در اين صورت نحوه محاسبه كسر خدمت براي هر يك از افراد چگونه خواهد بود)؟

پروژه مي‌تواند توسط چند نفر حسب نياز انجام گيرد، در اينگونه موارد پروژه تقسيم بندي شده و هر قسمت به فردي واگذار مي‌گردد، ارزش كار هر فرد برابر با كاري كه روي قسمت مربوط به خود انجام داده است تعيين مي‌شود.

آيا در زمان انجام پروژه کسر خدمت سربازی نياز به حضور مستمر متقاضي در سازمان مي‌باشد؟

نيازي به حضور مستمر نيست، ولي مدت زمان مراجعه براي رفع احتياجات انجام پروژه متناسب با نوع آن و نظر كارفرما تعيين مي‌شود.

از زمان پايان طرح تحقيقاتي توسط متقاضي تا زمان اعطاي گواهي نامه كسري خدمت چه مدت زمان طول مي‌كشد؟

صرفاً يك كار اداري است و طبيعتاً نبايد مدت زمان طولاني طول بكشد ( برآورد 7 تا 10 روز)

آيا متقاضي مي‌تواند بيش از يك طرح تحقيقاتي را به انجام برساند و از مزاياي كسر خدمت استفاده كند؟

همزمان نمي‌تواند چند پروژه را انجام دهد ولي بعد از اتمام پروژه مي‌تواند پروژه ديگري تا سقف دو پروژه دريافت و از مزاياي آن برخوردار شود.

صفحه1 از3