آیا تلفیق سوابق آزادگی با جبهه یا جانبازی برای برادر آزاده هم لحاظ می گردد؟

خیر این امتیاز فقط برای فرزندان آزادگان در نظر گرفته شده است.

چنانچه مدت آزادگی کمتر از 24 ماه باشد آیا امتیازی به فرزند وی تعلق می گیرد ؟

درصورتی که آزاده دارای سابقه جبهه و یا جانبازی باشد و جمع مدت آزادگی با جبهه و یا جانبازی به عدد 30 برسد یکی از فرزندان آنان از خدمت معاف می شوند.

شرایط بهره مندی معافیت فرزندان جاویدالاثرها و یا برادران آنان به چه صورت است ؟

شرایط معافیت برای فرزندان و برادران جاویدالاثرها مانند خانواده شهدا میباشد.

چنانچه شهید دارای فرزند دختر باشد آیا برادر شهید می تواند از معافیت بهره مند گردد؟

جواب: بله دختر شهید مانع معافیت برادر شهید نمی گردد.

درصورتی که شهید برادر تنی نداشته باشد حق تقدم با چه برادری است؟

تقدم با برادری است که با شهید از مادر یکی باشند.

درخانواده ای که چند شهید وجود داشته باشد چند نفر از خدمت معاف می شوند؟

کلیه فرزندان شهید از خدمت معاف می شوند و درصورت نداشتن فرزند به ازای هر شهید فاقد فرزند پسر صرفا فقط یکی از برادران شهدا از خدمت معاف می شوند.

برای شهدا چند نفر از خدمت معاف می شوند؟

کلیه فرزندان شهدا از خدمت معاف می شوند.

آیا برادر شهدا از خدمت معاف می شوند؟

درصورتی که شهید فاقد فرزند پسر باشد یکی از برادران شهید از خدمت معاف می شود.

معافیت های مربوط به ایثارگران چند دسته هستند؟

شهدا، جاویدالاثرها، آزادگان، جانبازان و رزمندگان

نوع و مدت اعتبار معافیت کفالت مادربزرگ چگونه است؟

معافیت از نوع دائم بوده و اعتبار آن در زمان صلح می‌باشد.

در معافیت کفالت جده ( مادربزرگ پدری) شروط اصلی کدامند؟

مشمول فاقد پدر، عمو و عمه باشد و مادربزرگ نیز فاقد شوهر باشد.

آیا در معافیت کفالت مادربزرگ، شاغل بودن یا وضعیت جسمانی مادربزرگ مد نظر می‌باشد؟

خیر- صرفا فاقد فرزند بودن و فاقد شوهر بودن مادربزرگ ملاک رسیدگی است.

منظور از فرزندان جده (مادربزرگ) کدامند؟

کلیه فرزندان وی اعم از پسران و دختران.

شروط اصلی برای معافیت کفالت جده (مادربزرگ) کدامند؟

الف) مادربزرگ فاقد شوهر باشد (طلاق یا فوت شوهر)

ب) مشمول تنها نوه ذکور بالای 18 سال مادربزرگ تلقی گردد.

ج) فرزندان مادربزرگ در قید حیات نبوده و فوت کرده باشند.

نوع و مدت اعتبار معافیت کفالت جد (پدربزرگ) به چه نحو است؟

نوع معافیت دائم و اعتبار آن در زمان صلح می‌باشد.