آیا اگر درصد جانبازی جانباز بیش از 50 درصد، در حد معافیت 2 نفر قرار داشته باشد می توان علاوه بر فرزند خوانده یک برادر وی راهم از خدمت معاف کرد؟

خیر برای جانبازان فاقد فرزند صرفا یک نفر از خدمت معاف می گردد.

آیا به خود جانباز هم از نظر خدمت وظیفه عمومی امتیازی تعلق می گیرد؟

بله درصورتی که حداقل دارای 10 درصد جانبازی باشد از خدمت دوره ضرورت معاف می شود.

چنانچه جانبازی که درگذشته به سبب بیمار ناشی از جانبازی برای یک فرزند خود را در قالب ماده 44 قانون خدمت وظیفه عمومی معافیت کفالت اخذ کرده باشد آیا می تواند فرزند دیگر خود را به سبب جانبازی از خدمت معاف نماید؟

بله مشروط براینکه درصد جانبازی حداقل 25 درصد و بالاتر باشد.

آیا به مازاد درصد جانبازی بین 26 تا49و51 تا 70 در صد امتیازی تعلق می گیرد یا نه؟

خیر برای 25 درصد جانبازی یک فرزند و برای جانبازان 50 درصد و بالاتر حداکثر 2 فرزند از خدمت معاف می شوند و مازاد در صد جانبازی قابل جمع نمی باشد.

آیا درصد جانبازی پدر و مادر برای رسیدن به حد نصاب معافیت یک فرزند قابل جمع می باشد؟

بله در صورتی که در صد جانبازی والدین به تنهایی به حد نصاب معافیت نرسد در صورت جانبازی آنان قابل جمع است.

مرجع معرفی جانباز برای بهره مندی از امتیاز معافیت چه ارگانی است ؟

در صورتی که صرفا جانباز باشد بنیاد شهید وامور ایثارگران استان محل سکونت جانباز

آیا به مازاد درصد جانبازی بین 26 تا49و51 تا 70 در صد امتیازی تعلق می گیرد یا نه؟

خیر برای 25 درصد جانبازی یک فرزند و برای جانبازان 50 درصد و بالاتر حداکثر 2 فرزند از خدمت معاف می شوند و مازاد در صد جانبازی قابل جمع نمی باشد.

درصورتی که جانباز فاقد فرزند پسر باشد چند نفر از برادران وی از خدمت معاف می شوند؟

برای جانباز با حداقل 25درصد جانبازی و بالاتر به هر میزان جانبازی فقط یک برادر وی از خدمت معاف می گردد.

نحوه انتخاب و معرفی یکی از برادران تنی واجد شرایط برای بهره مندی از معافیت جانبازی به چه صورت می باشد؟

انتخاب برادر با جانباز می باشد در صورت فوت جانباز با پدر و در صورت فوت پدر با مادر و در صورت فوت مادر با توافق برادران و هماهنگی بنیاد شهید می باشد.

آیا امتیاز جانبازی برای برادران آنان لحاظ می گردد؟

درصورتی که جانباز فاقد فرزند پسر باشد امتیاز به برادر جانباز تعلق می گیرد.

جانبازان چند فرزند خود را می توانند از خدمت معاف کنند؟

به ازای هر 25 درصد جانبازی یکی از فرزندان آنان از خدمت معاف می شوند.

حد نصاب درصد جانبازی برای امتیاز معافیت یک فرزند چند درصد است؟

حداقل 25 درصد جانبازی.

چنانچه مدت آزادگی پدر خانواده به حد نصاب 24 ماه نرسد و همچنین مادر خانواده دارای سابقه آزادگی باشد آیا سابقه والدین برای اعطای امتیاز قابل جمع است؟

بله قابل جمع می باشد.

آیا جمع مازاد سوابق آزادگی برای معافیت فرزند دیگر آزاده لحاظ می گردد؟

خیر قابل جمع نمی باشد فقط به ازای هر 24 ماه سابقه آزادگی یک فرزند آزاده از خدمت معاف می شود.

آیا برای مازاد سوابق آزادگی بین ( 25 تا 47 ماه ) و ( 49 تا 71 ماه ) و ( 73 تا 95 ماه ) امتیازی تعلق می گیرد به چه علت؟

خیر، اگر آزاده ای دارای 47 ماه سابقه آزادگی باشد صرفا یک فرزند و اگر دارای 71 ماه سابقه آزادگی باشد فقط 2 فرزند و اگر دارای 95 ماه سابقه آزادگی باشد صرفا 3 فرزند وی می تواند از خدمت معاف گردد و به سوابق مازاد امتیازی تعلق نمی گیرد.